Pozostała działalność Zakładu Komunalnego w Gminie Żelazków

Dodatkowe zadania Zakładu Komunalnego w Żelazkowie:

  • Współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi.
  • Realizacja spraw związanych z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych.
  • Organizowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
  • Usługi asenizacyjne.
  • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych.
  • Realizacja spraw związana z gospodarką terenów zielonych.